Updates en nieuws: Je kunt alle informatie vinden op onze [KittyFlap-Magazin .](https://kittyflap.com/magazin/).
*** Updates en nieuws: Je kunt alle informatie vinden op onze [KittyFlap-Magazin .](https://kittyflap.com/magazin/) ***

Algemene voorwaarden KittyFlap.ch GmbH

Algemene voorwaarden KittyFlap.ch GmbH

§1 Geldigheid van de voorwaarden

De leveringen, diensten en aanbiedingen van KittyFlap.ch GmbH zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden, ook als ze niet uitdrukkelijk opnieuw zijn overeengekomen. Deze voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard bij het bestellen van de goederen of diensten. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper worden hierbij verworpen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht als we ze schriftelijk bevestigen.

§2 Aanbod en sluiting van het contract

De aanbiedingen van KittyFlap.ch GmbH in prijslijsten en advertenties zijn vrijblijvend en niet-bindend. Bestellingen zijn voor KittyFlap.ch GmbH pas bindend na schriftelijke bevestiging. Aanbiedingen zoals gecontroleerde retourzendingen en uitverkopen zijn uitgesloten van het bindende karakter van beschikbaarheid. De informatie in onze verkoopdocumenten (tekeningen, illustraties, afmetingen, gewichten en andere prestaties) moeten enkel worden beschouwd als benaderende waarden en vormen geen garantie van eigenschappen tenzij ze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn aangeduid.

§3 Prijzen

De prijzen in onze orderbevestiging zijn bindend. Deze zijn vastgesteld voor voorraadartikelen op het moment van bestellen. In het geval van knelpunten bij de levering of boodschappen, geldt de dagprijs op de dag van bestelling. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief transportkosten, inclusief de wettelijke btw. De huidige prijzen worden gepubliceerd in de online shop, prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

§4 Leverings- en prestatietijd

Data en leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vermelding van bepaalde leveringstermijnen en leveringsdata door KittyFlap.ch GmbH is afhankelijk van de juiste en tijdige levering van KittyFlap.ch GmbH door leveranciers en fabrikanten.

§5 Gebrek aan aanvaarding

Als de koper na het verstrijken van een voor hem vastgestelde respijttermijn weigert de geleverde goederen in ontvangst te nemen of verklaart dat hij de goederen niet wenst af te nemen, kan KittyFlap.ch GmbH weigeren het contract na te komen en schadevergoeding wegens niet-nakoming eisen. KittyFlap.ch GmbH heeft het recht om ofwel een vast bedrag van 25% van de overeengekomen koopprijs ofwel een vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade van de koper te eisen.

§6 Levering

Tijdens de levering en montage moet de klant ervoor zorgen dat de goederen toegankelijk zijn.
Zichtbare hoeveelheidsverschillen moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld aan KittyFlap.ch GmbH en de vervoerder, verborgen hoeveelheidsverschillen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen. Klachten met betrekking tot schade, vertraging, verlies of slechte verpakking moeten onmiddellijk na ontvangst van de zending worden ingediend.

§7 Risico-overdracht

Het risico gaat over op de koper zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert. Als de verzending buiten onze schuld wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, gaat het risico over op de koper bij de kennisgeving van gereedheid voor verzending. Een in afzonderlijke gevallen overeengekomen overname van de transportkosten door KittyFlap.ch GmbH heeft geen invloed op de risico-overdracht.

§8 Garantie

De garantieperiode in overeenstemming met de volgende bepalingen is 2 jaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De garantieperiode gaat in op de datum van levering. Als onze bedienings- of onderhoudsinstructies niet worden opgevolgd, wijzigingen worden aangebracht, onderdelen worden vervangen, de KittyFlap wordt geopend of verbruiksgoederen worden gebruikt die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties, vervalt elke garantie. Dit geldt ook voor zover het defect te wijten is aan onjuist gebruik, onjuiste opslag en onjuiste behandeling van de apparatuur, interventie door derden of het openen van apparatuur. Onbeduidende afwijkingen van de gegarandeerde kenmerken van de goederen doen geen garantierechten ontstaan. In het bijzonder kan prooidetectie niet worden gegarandeerd omdat het een benadering is. Onvoldoende prooidetectie is geen reden voor garantie. Aansprakelijkheid voor normale slijtage en verbruiksartikelen/accessoires/gebruikte batterijen/oplaadbare batterijen is uitgesloten. Alleen de directe koper heeft recht op garantieclaims tegen KittyFlap.ch GmbH en deze zijn niet overdraagbaar.

§9 Retourzendingen

Voor retourzendingen vereisen we dat het defecte onderdeel of apparaat ter reparatie naar KittyFlap.ch GmbH wordt gestuurd met een ingevuld reparatieformulier en een kopie van de factuur waarmee het apparaat is geleverd. Het terugsturen van producten door de klant vereist voorafgaande toestemming van KittyFlap.ch GmbH en is voor rekening en risico van de klant. De producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking en vergezeld van een gedetailleerde beschrijving van het defect/defect en een retournummer. Producten die we op verzoek van de klant aanschaffen en geopende software zijn uitgesloten van retourzending. Er treden geen nieuwe garantieperioden in werking als gevolg van de vervanging van onderdelen, assemblages of complete eenheden. De garantie is uitsluitend beperkt tot de reparatie of vervanging van de beschadigde leveringsartikelen. Bij het opsturen van de te repareren apparaten moet de koper ervoor zorgen dat er een back-up van alle gegevens op de apparaten wordt gemaakt, aangezien deze gegevens verloren kunnen gaan tijdens de reparatiewerkzaamheden.

§10 Recht op annulering

Klanten hebben het recht om de contractuele verklaring binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te herroepen. De herroeping moet schriftelijk per e-mail of brief naar KittyFlap.ch GmbH worden gestuurd. De datum van verzending van de herroeping is bepalend voor de naleving van de termijn. Een motivering voor de intrekking is niet vereist. De verklaring van herroeping moet worden gestuurd naar: KittyFlap.ch GmbH, Kastellstrasse 11, 8107 Buchs, Zwitserland. info@kittyflap.ch

KittyFlap GmbH kan bij annulering van reeds bestelde of geleverde goederen een schadevergoeding van CHF/EUR 40 inhouden. Dit komt door de kosten die betalingsdienstaanbieders of verzenders ons in rekening brengen.

De uitoefening van het herroepingsrecht leidt tot de omzetting van het koopcontract in een ontbindingsrelatie, volgens welke de diensten die in het kader van het koopcontract zijn ontvangen, moeten worden terugbetaald. De klant moet de ontvangen goederen met de originele verpakking binnen 14 dagen na de annulering terugsturen naar KittyFlap.ch GmbH. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Bij ontvangst van de goederen in hun originele verpakking en ongebruikt, zal de aankoopprijs, indien reeds betaald, onmiddellijk worden terugbetaald aan de klant. Een aftrek van de aankoopprijs die moet worden terugbetaald voor eventuele schade of overmatige slijtage van de goederen blijft voorbehouden. KittyFlap.ch GmbH kan terugbetaling weigeren tot de goederen zijn terugontvangen of tot de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is.

Voor KittyFlaps die al in gebruik zijn genomen (geïnstalleerd of geregistreerd met de app) geldt de volgende regeling: de KittyFlap genereert bij ingebruikname een unieke sleutel voor de klant, waarvan andere cryptografische sleutels worden afgeleid om gegevensbescherming af te dwingen. De versleuteling is niet omkeerbaar en kan niet worden omzeild door KittyFlap.ch GmbH. Daarom moet elke KittyFlap die in gebruik wordt genomen opnieuw het productieproces, het kwaliteitsproces en het acceptatieproces doorlopen. Dit gaat gepaard met aanzienlijke kosten, die we doorberekenen of aftrekken van het restitutiebedrag. Dit is ongeveer CHF/EUR 50.00.

§11 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van KittyFlap.ch GmbH tot volledige betaling is ontvangen.

§12 Betaling

Betaling vindt direct plaats na bestelling in onze online shop, tenzij anders overeengekomen. Levering is altijd franco huis, d.w.z. op kosten van de koper per pakketpost. Een betaling wordt pas geacht te zijn gedaan als we over het bedrag kunnen beschikken.

§13 Toeslag voor kleine hoeveelheden

Tot een bestelbedrag van CHF/EUR 50.00 berekenen we een kleine hoeveelheidstoeslag van CHF/EUR 9.00.

§14 Beperking van aansprakelijkheid

Claims voor schade als gevolg van onmogelijkheid tot nakoming, contractbreuk, culpa in contrahendo en onrechtmatige daad zijn uitgesloten, zowel tegen ons als tegen onze plaatsvervangende agenten of personen die werkzaam zijn bij de uitvoering van onze verplichtingen, behalve in het geval van opzettelijk of grof nalatig gedrag. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten.

§15 Auteursrechten / softwaregarantie

Voor zover software tot de leveringsomvang behoort, wordt deze uitsluitend aan de koper geleverd voor eenmalige wederverkoop of voor eigen gebruik, d.w.z. dat hij deze niet mag kopiëren of aan anderen voor gebruik ter beschikking mag stellen. Software is uitgesloten van alle garantiebepalingen op formulieren. Uitsluitend de bepalingen van de licentieovereenkomst van de fabrikant zijn van toepassing. Bedrijven, merken, handelsmerken, afbeeldingen en logo’s die op deze site worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

§16 Gegevensbescherming

Het privacybeleid maakt integraal deel uit van deze AV. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met het privacybeleid.

§17 Bevoegde rechtbank

Buchs-ZH is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie. De rechtsverhouding wordt beheerst door Zwitsers recht.

Versie 1.24, 27 maart 2024